Najnovije

Priopćenje gradonačelnika Stjepana Kostelca vezano za izgradnju dječjeg vrtića

10 siječnja, 2020 | by G.N.P
Priopćenje gradonačelnika Stjepana Kostelca vezano za izgradnju dječjeg vrtića
Priopćenja
0

Poštovani,

Slijedom  netočnih informacija o projektu „Rekonstrukcija i nadogradnja dječjeg vrtića Ciciban“ Radne skupine za analizu postupka JN u projektu rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Ciciban Otočac koje su objavljene u javnosti i kojima se narušava integritet Grada Otočca, gradonačelnika i djelatnika Gradske uprave, dužni smo objaviti nekoliko nepobitnih činjenica.

Naime, Dječji vrtić Ciciban, jedini je nositelj gore navedenog Projekta  i za njegovu realizaciju nakon uspjeha na Natječaju je dobio sredstva iz Ruralnog razvojaRH (Mjera 7, podmjera 7.4., operacija 7.4.1.) u iznosu od 7.448.000,00 kuna. Nakon potpisivanja Ugovora za financiranje DV Ciciban s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u roku od 8 mjeseci(plus dodatnih 6 mjeseci produžetka roka za dostavu dokumentacije) DV Ciciban bio je obavezan  provesti  postupak javne nabave za odabir izvođača radova te svu dokumentaciju o provedenom postupku dostaviti Agenciji na pregled najkasnije do srpnja 2019. godine kako bi mogao potraživati odobrena sredstva, u suprotnom Agencija  bi raskinula Ugovor i bila bi izgubljena odobrena sredstva.  

Zbog kompleksnosti postupka javne nabave i neiskustva u provođenju takvog postupka, Dječji vrtić Ciciban angažirao je nezavisnog, vanjskog stučnjaka s iskustvom u provođenju upravo takvih javnih nabava te je imenovao Povjerenstvo za postupak provedbe JN u kojem su uz nezavisnog stručnjaka kao Predsjednika Povjerenstva još sudjelovali i jedan službenik Grada Otočca i zaposlenik DV Ciciban kao članovi što znači da Grad Otočac NIJE provodio javnu nabavu i gradonačelnik kao čelnik Grada Otočca nije potpisao niti jedan dokument u cjelokupnom postupku, niti je potpisnik ugovora s odabranim izvođačem radova niti je to mogao biti.

U nastavku slijedi očitovanje po pojedinim točkama Izvješća:

  • Prvi poziv na nadmetanje objavljen je u kolovozu 2018. godina kada je pristigla samo jedna ponuda koja je iznosila 18.707.990,00 kn s PDV-om te je ona odbijena kao nepravilna iz razloga što ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude i kao neprihvatljiva iz razloga što je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a do ožujka 2019. godine prema Pravilniku Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. nije bilo prihvatljivo da ukupna vrijednost projekta prelazi 1.000.000,00 eura bez PDV-a
  • Drugi  poziv na nadmetanje objavljen je u veljači 2019. godine kada je također zaprimljena samo jedna ponudakoja je iznosila 10.181.011,25 kuna s PDV-om, a odbijena je kao nepravilna iz razloga što ponuditelj nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
  • Treći  poziv na nadmetanje objavljen je u travnju 2019. godine kada se javio isti ponuditelj kao i u prethodnom pozivu sa ponudom koja je iznosila 10.181.011,25 kuna s PDV-om, a odbijena je kao nepravilna iz razloga što ponuditelj opet nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
  • Četvrti poziv na nadmetanje objavljen je u svibnju 2019. godine i zaprimljene su dvije ponude, jedna na iznos 12.822.458,80 kuna s PDV-om, od istog ponuđača kao u prethodna dva nadmetanja, koja je odbijena kao nepravilna zbog nesukladnosti dostavljene ponude s dokumentacijom o nabavi i druga ponuda na  iznos od 13.752.835,41 kuna s PDV-om koja je od strane Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda definirana kao pravovremena i ispravna i predložena za prihvaćanje.

Nakon toga, a pošto je izmjenom Pravilnika omogućeno da gradovi mogu sufinancirati izgradnju vrtića, Ravnateljica je predložila na temelju Zakona Rebalans Proračuna koji je upućen Gradskom  vijeću na donošenje.

Napominjem da su u tom trenutku postojala sredstva za realizaciju (višak prihoda). Predloženi Rebalans Gradsko vijeće nije prihvatilo.

                Nakon toga u Proračunu za 2020.g. predložen je iznos potreban za dovršenje vrtića (7.448.000,00 kni  6.304.835,41 kn Grad Otočac) za koja su osigurana sredstva u Proračunu, ali i taj Proračun Gradsko vijeće nije prihvatilo, dok je amandmanima preraspodijelilo sredstva u iznosu od cca 15.000.000,00 kn na projekte i pozicije koje su ili nezakonite ili će ih biti nemoguće realizirati.

Nije točno da je inspektor zaštite na radu zatvorio gradilište  već je prema meni dostupnom zapisniku od 19. 9. 2019. o nadzoru naloženo dječjem vrtiću  da otkloni  nedostatke o prijavi gradilišta  što je i učinjeno.

Ako već Radna skupina za analizu postupka JN u projektu rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Ciciban Otočac nije znala pročitati Zapisnik o inspekcijskom nadzoru od 19. 09. 2019.g. mogli su pročitati tekst 23. 09. 2019.g. na portalu GlasGacke čiji je novinar postupio profesionalno, te od nadležnih tijela zatražio objašnjenje postupanja, te objavio kvalitetnu i istinitu informaciju o počinjenom prekršaju i nadležnom postupanju.

Nije točno da je posao stručnog nadzora poduzeća Baucon d.o.o. Otočac dobilo po provedenom natječaju i odabiru Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ciciban Otočac.

Napominjem da je nadmetanje za izbor stručnog nadzora provodio Grad Otočac koji je i dobio sredstva za tu namjenu.

Postupak Javne nabave za projekt Rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Ciciban Otočac proveden je sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

U prilogu tome govori i činjenica što je i kompletan postupak JN dostavljen Agenciji na pregled, koja je ocijenila da je postupak proveden Zakonito, a nakon toga je i donesena Odluka o isplati 50% avansa na račun Dječjeg vrtića za nastavak provođenja projekta.

Ovo potvrđuje i nepodnošenje Žalbe odbijenog ponuditelja na postupak JN.

A sada osvrt na utvrđene činjenice Radne skupine za analizu postupka JN u projektu rekonstrukcije i dogradnje dječjeg vrtića Ciciban Otočac:

  1. Članak 298.st.9. Zakona o JN propisuje da je Naručitelj obvezan poništiti postupak JN ako je cijena veće od procijenjene vrijednosti JN, osim ako Javni naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Dakle nije točno da je javni naručitelj dužan poništiti postupak JN, osobito ako je Dječji vrtić tada već osigurao sredstva od Agencije u iznosu od 7.448.000,00kn, a u Proračunu Grada Otočca već je bilo razvidno da će se iz viška prihoda moći osigurati ostatak sredstava za izgradnju Dječjeg vrtića, što je i predloženo Rebalansom i Proračunom Grada Otočca.

  • Tvrdnja je točna  da je jeftiniji ponuđač zbog manjkave dokumentacije  bio odbijen, što je i utvrđeno i vidljivo iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda kao i kompletne dokumentacije koja je također dostavljena Radnoj skupini. Odbijeni ponuditelj izvršio je u zakonskom roku uvid u kompletnu Natječajnu dokumentaciju i nakon pregleda nije iskoristio mogućnost ulaganja Žalbe na IV. Postupak Javne nabave. Dokumentacija  Brodometalurgije nije bila manjkava, te je ocjenjena kao ispravna  što je vidljivo i u samom ponudbenom troškovniku i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.
  • Odredbe Zakona o JN čl. 220 do 226. Propisuju način podugovaranja. Ponuditelj Brodometalurgija d.o.o. Split je u natječajnoj dokumentaciji postupio u potpunosti po odredbama Zakona o JN, a također i povjerenstvu za provedbe javnog nadmetanja (čl. 222 ZJN).

Članak 224. st. 2. propisuje da ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o JN od javnog naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije preći 30%. Dakle ovdje se radi o uvođenju NOVIH podugovaratelja, a nikako podugovaratelja koji se navode odmah prilikom dostave ponude, što je regulirano čl. 222. ZJN i po kojem je i ponuditelj postupio.

  • Projektantska cijena nikad nije iznosila 7,5 milijuna kuna. Projektiranje  dječjeg vrtića je započelo 2009. godine  te je projektantska cijena  koju imamo iz 2013, godine  prema  promidžbenim materijalima HDZ-a za lokalne izbore 2013. godine iznosila 12,5 milijuna kuna. Na prvom natječaju  krajem 2018. godine  je ponuda iznosila 18,5 milijuna kuna. Projektantske cijene građenja prije 10 godina  ne moraju biti  potvrđene natječajem  što ovisi o stanju na tržištu i porastu cijena rada u građevinarstvu zadnjih godina. Radna skupina Gradskog vijeća koja je podnijela izvješća  imala je projektantski cjenik dobiven od projektanta 03. 10. 2019.g. koji je iznosio 13.258.706,69 kuna, te je vidljivo  da cijene nisu porasle duplo kako se navodi u izvješću. Dakle Radna skupina cijelo je vrijeme obmanjivala Gradsko vijeće Grada Otočca i građane Grada Otočca prikazujući lažne podatke.

Što se tiče cijene od 2.050,00 Eura/m2 nije nam jasno na koji je način cijena dobivena. Naime iz Projekta dječjeg vrtića iz siječnja 2019.g. vidljivo je da se radi o radovima koji obuhvaćaju radove na postojećem Dječjem vrtiću i dogradnji novog dječjeg vrtića ukupne građevinsko bruto površine 1.593,31 m2.

Ako je cijena za izgradnju dječjeg vrtića iznosila 13.752.835,41 kn sa PDV-om, ukoliko se podijeli sa površinom izgradnje, to bi iznosilo 1.158,00 Eura/m2 sa PDV-om odnosno  926,40 Eura/m2 bez PDV-a. U ovu cijenu nisu uračunati ni uređenje okoliša, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i otvorenih dijelova zgrade.

Dakle, Radna skupina je zlonamjerno iskrivila činjenice i podatke koji su im bili dostupni obmanula vijećnike Gradskog vijeća, a sve s razlogom da Branislav Šutić može zaustaviti izgradnju Dječjeg vrtića Ciciban Otočac.

Sagledavajući kompletnu situaciju i nanošenje štete Dječjem vrtiću Ciciban i Gradu Otočcu, a nakon savjetovanja sa odvjetnicima vjerovatno ću pokrenuti odgovarajući sudski postupak protiv članova radne skupine.

Ne prihvaćanjem Proračuna Grada Otočca za 2020. godinu od strane Vijeća Grada Otočca u pitanje se dovodi realizacija cijelog Projekta.

Radovi na dječjem vrtiću se nastavljaju po ugovorenim obvezama  sukladno sa natječajnom dokumentacijom  koja se više ne može mijenjati. Pošto Gradsko vijeće u kojem većinu ima HDZ a predsjednik je Branislav Šutić nije usvojio predloženi Proračun  u kojem sam na zahtjev Vrtića predložio  potrebna sredstva za završetak Vrtića,  doći će dio nesagledivih posljedica, prekida izgradnje, vraćanje 7,5. milijuna u EU fondove, obeštećenje i sudski spor sa izvođačem zbog izgubljene dobiti  i što je najgore  neće biti izgrađen dječji vrtić u Otočcu.

Smatram da je ovo izvješće osnova za igrokaz u Gradskom vijeću  koje je  izveo Branislav Šutić i kojim je spriječio donošenje  gradskog proračuna  za slijedeću godinu i  skinuo sredstva u proračunu za dovršetak  dječjeg vrtića u 2020. godini, samo dio igara  koje provodi Šutić u Gradskom vijeću  blokirajući izvršnu vlast  da radi  projekte  za dobrobit građana Grada  Otočca. Bez obzira što nisam sudjelovao u poslovima javnog natječaja  tvrdim da je  vrtić proveo  čitav postupak   na zakonit i transparentan način. Ozbiljnost ovog izvješća  kojeg su proveli  članovi  radne skupine  a nisu  stručni  niti se ikada bavili javnom nabavom  dokazuju i njihove preporuke u ovom izvješću. Navedeno izvješće sam dostavio  DORH-u kao obavijest da utvrdi  navodne nezakonitosti  i pogodovanjem kako navodi radna skupina u sastavu: Kristijan Bakarić, Nenad Janković i Ivica Orešković .

S poštovanjem,

Gradonačelnik

Stjepan Kostelac,dr.vet.med.

Trškovnik za rekonstrujciju i dogradnju vrtića možete pogledat OVDJE

Comments are closed.

More in Priopćenja
Priopćenje izbornog stožera SDP-a Ličko senjske županije

Poštovani građani Ličko-senjske županije, poštovani članovi i simpatizeri SDP-a , dragi prijatelji Iza nas su izbori za predsjednika Republike Hrvatske...

Close